Om att bygga

Bygga om, bygga nytt eller utföra annat jobb som kräver tyngre transporter?
Alla former av arbeten som kräver tyngre transporter till eller ifrån Din fastighet, skapar extra påfrestningar på våra vägar. Det kan gälla om- till- eller nybyggnad, schakt- eller anläggningsarbeten. Här har vi samlat några saker att tänka på.

Viktbegränsningar på våra vägar
Under tiden mars-april begränsas maximal belastning till bärighetsklass 3 (- för en normal 3-axlig schaktbil innebär det totalvikt ca 17 ton). Övrig tid gäller bärighetsklass 2, om inget annat anges, (samma fordon som ovan, totalvikt ca 23 ton). Exakt vad som gäller för varje enskilt fordon anges i Vägverkets bruttoviktstabeller.  Informera alltid den entreprenör du anlitar om dessa viktbegränsningar!
Speciellt känsliga vägavsnitt kan under vissa tider begränsas ytterligare. I förekommande fall skyltas dessa vägavsnitt separat, och vi informerar även om detta här på hemsidan. Önskvärt är att all tung trafik undvikes under tjällossningen.

I de fall man tvingas avvika från gällande viktbegränsning råder anmälningsplikt och vägfogden eller ordföranden ska underrättas om vilken typ av transport det gäller, vid vilken tidpunkt transporten ska ske, vem som utför transporten samt omfattningen av densamma. Om möjligt ska fordonets registreringsnummer anges.
Då vägskador uppkommer är det alltid fastighetsägaren som utnyttjar transporten som är ekonomiskt ansvarig, detta oavsett man följt bestämmelserna eller ej.(se vägskador)
Överträdelse av viktbegränsningsreglerna beivras.

Vägskador
Vägsystemet på Norrö är inte byggt för hårt slitage med tunga fordon. I det fall det uppkommer en skada på väg som kan sättas i samband med transporter eller åtgärder utförda för en viss fastighets räkning, är fastighetsägaren skyldig att bekosta återställandet av vägen (skadeståndslagen 1972:207). Fastighetsägaren är skyldig att kontakta Vägfogden eller Ordföranden (se Menyn ”Kontakt”) och upplysa om skadan. Vägsamfällighetens styrelse anlitar entreprenör och fakturerar fastighetsägaren då arbetet slutförts.
Med vägskada menas skada på vägyta, vägkropp, vägdiken, vägmärken, vägtrummor eller annan till vägen tillhörande anordning.

Angående entreprenörer
Det är viktigt både för Dig som fastighetsägare och Vägföreningen att seriösa entreprenörer anlitas. Även om priset för tjänsten som Du betalar för är viktigt,  så är det tyvärr så att billigast oftast också är minst seriös.  Vi har sett en del exempel på det, inte bara på sönderkörda vägar utan även på  dåligt utförda arbeten.