Dagvattentrummor och diken

Viktigt om diken och vägtrummor!
Fastighetsägare har rätt att anlägga en infart till sin fastighet från vägen. Beroende av fastighetens storlek och belägenhet kan dock fler infarter tillåtas. För att förhindra att vatten tränger in i vägbanken och förorsakar underminering och tjälskador på vägen, måste vägtrumma finnas för att vatten ska kunna ledas bort. Trumman skall ha en diameter av 30 cm och maximal längd 600 cm. Ibland går det dock  inte att göra enligt regelboken och då kan – efter samråd med vägfogden – annan dimension användas. Det är fastighetsägarens ansvar att trumman kommer på plats – det är också fastighetsägaren som äger trumman.

Vem gör vad?

      Fastighetsägaren

  • Ansvarar för att vägtrumma finns – och är också ägare av trumman
  • Ser till att den inte sätts igen

      Vägföreningen

  • ansvarar för att dikning utförs till ett djup som motsvarar vägbanken.
  • spolar gemensamt ägda trummor (oftast trummor som korsar vägen)
  • ansvarar för underhåll som dikning, klippning av dikeskant eller vägkant.

Normalt finns en väl tilltagen yta mellan fastighetsgräns och väg, vilken används för dikning och som säkerhetsavstånd mot vägen. Fastighetsägare som inkräktar på detta område, avkrävs ersättning för de  åtgärder som föreningen måste vidtaga för att säkerställa erforderlig dränering av vägbanken.

Övergår vägföreningens dike eller vägtrumma i ett dike eller trumma som transporterar bort dagvatten från vägområdet och som leder in på en fastighet, är det  fastighetsägarens skyldighet att hålla diket eller trumman öppen så att vattnet kan transporteras vidare till recipienten under förutsättning att diket eller trumman inte upptagits i Lantmäteriets förrättningsprotokoll att ingå i anläggningen eller att särskilt dikningsföretag bildats för att anlägga och sköta diket eller trumman. Se <Miljöbalken>