Slitageavgift

pengar 002Slitageersättning vid byggnation
Vid byggnation överlastas ofta vägarna med dolda skador på vägkroppen som följd. Norrövägar Samfällighetsförening fakturerar därför berörd fastighetsägare vid byggnationer över 50 kvm en slitageersättning (engångsavgift) på motsvarande 3 x årsavgiften för permanentboende samt 5 x årsavgiften för kommersiell byggnad i aktuell zon.
Övriga skador som uppstår på vägarna under byggnationen regleras med stöd av anläggningslagen (AL).

Onormalt slitage
Om Du orsakat någon form av skada eller annat på vägen som gör att den måste åtgärdas, kan Du  komma att bli betalningsskyldig för detta. Kostnaden motsvarar då de kostnader Samfälligheten haft för åtgärden. Är Du osäker på om Dina planer kommer att ”ställa till” nånting, så dubbelkolla gärna först med Vägfogden, se kontaktuppgifter under rubriken ”Styrelsen”.