Stadgar

Norrövägar Samfällighetsförening

(Antagna vid Norrö vägförenings ordinarie medlemsmöte 1998-04-18 och reviderade vid årsmötet 2010-04-20 med avseende på § 14, vid årsmötet 2014-04-16 med avseende på §§ 5 och 10 samt vid årsmötet 2019-04-09 med avseende på § 10)

 • 1      Firma
  Föreningens firma är Norrövägar Samfällighetsförening.
 • 2     Samfällighet
  Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Norrö ga:1 i Österåkers kommun, vägar inom Norrö-Säby, bildad i akt 01-Öst-2223.
  Väghållningen omfattar sommarunderhåll av vägarna, åtgärder för trafiksäkerhet samt vinterväghållning och ombesörjande av vägbelysning.
  Inga andra verksamhetsgrenar får förvaltas av föreningen.
 • 3      Grunder för förvaltningen
  Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
  Alla fastigheter som den 1 januari 1998 fanns inom området enligt § 2 är automatiskt anslutna till föreningen.
  Kostnadsfördelningen skall ske genom utdebitering av vägavgifter efter de deltagande fastigheternas andelstal.
 • 4      Medlem
  Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfälligheten upptagen under § 2.
 • 5      Styrelse, säte, sammansättning
  För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun.
  Styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter och två till fyra (2-4) suppleanter.
 • 6      Styrelseval
  Styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två (2) år och för suppleant ett (1) år.
  Första gången val äger rum skall två (2) ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen får till sig adjungera ledamot, som ej är medlem enligt § 4. Sådan ledamot har ej rösträtt i styrelsen.
 • 7      Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
  Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna senast tre (3) dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.
 • 8      Styrelse, beslutsförhet, protokoll
  Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
 • 9      Styrelse, förvaltning
  Styrelsen skall
  1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
  2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
  3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
  4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
  5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter
 • 10     Revision
  En (1) revisor jämte en (1) suppleant för dessa väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för revisor är två (2) år och för suppleant ett (1) år. Avgående revisor och suppleant kan omväljas.
  Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
 • 11     Räkenskapsperiod
  Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december
 • 12     Underhålls- och förnyelsefond
  Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 20.000 kronor
 • 13     Föreningsstämma
  Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
 • 14     Kallelse till stämma
  Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske antingen via postförsändelse eller lokal utdelning. Till postförsändelse räknas även elektronisk post. Kallelseåtgärd skall vidtas senast tre (3) veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom hemsida samt elektroniska postutskick.
 • 15     Motioner
  Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
 • 16     Dagordning vid stämma
  Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
  1  val av ordförande för stämman
  2  val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
  3  val av två (2) justeringsmän
  4  styrelsens och revisorernas berättelser
  5  ansvarsfrihet för styrelsen
  6  framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  7  ersättning till styrelsen och revisorerna
  8  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  9  val av styrelse och styrelseordförande
  10 val av revisorer
  11 fråga om val av valberedning
  12 övriga frågor
  13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

 • 17     Disposition av avkastning
  I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas då gällande andelar i samfälligheten.
 • 18     Stämmobeslut
  Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning mm. gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. Omröstning skall normalt ske efter huvudtal. Gäller det en ekonomisk fråga skall dock omröstning ske efter andelstal om någon begär det. En medlems röstetal får inte överstiga 1/5 av det sammanlagda röstetalet för alla närvarande medlemmar. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
  Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
 • 19     Stadgar
  För ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet på ordinarie eller extra medlemsmöte. En medlem har därvid en röst. Stadgeändring skall av styrelsen anmälas till Lantmäterimyndigheten för registrering.
 • 20     Protokoll Justering och tillgänglighet
  Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Stadgar som pdf